วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการสืบค้น


ส.1 สืบค้นความหมายของคำว่า "การออกแบบบรรจุภัณฑ์"


ความรู้พื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน
     ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไม่เพียงพอ  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสงเสริม  เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจและขยายตลาด  เบื้องต้นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวคิดในการเรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อก้าวไปในอนาคต ความเข้าใจเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้จะช่วยให้การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ เล็งเห็นความ สำคัญในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง  ได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจ

แปลสรุปข่าว

เอกสารงานแปลสรุปข่าว

แปล-สรุปบทความเรื่อง ที่1.
Shank T-shirt Design And Packaging (Student Project)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสื้อยืดยี่ห้อ "แช๊งค์"(โครงการนักศึกษา)
เขียนโดย Derrick Lin
แปลสรุปความโดย นาย พลพัฒน์ นงค์นิ่ม
รหัสนักศึกษา 5111302328 กลุ่มเรียน 202
Contact E-mail :  polrapat79@gmail.com
รายงานวิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


Designed by Petra Leary, New Zealand.
Tutor: Simon Barnett